Einlii OÜ - raamatupidamisteenused

Airbnb

majutusteenus

menyy

Raamatupidamine

Pakume raamatupidamisteenust väikefirmadele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Teenus vastab Heale Raamatupidamistavale, Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna Juhenditele.

Teenuse sisu ehk teostatav tööde maht sõltub kokkuleppest.

Ettevõtte täisraamatupidamineTäismahus teenus sisaldab raamatupidamise arvestust algdokumentide töötlusest kuni majandusaasta aruande koostamiseni koos edastamisega Äriregistrile. Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine ning kliendi esindamine Maksu- ja Tolliametis, Haigekassas ja Äriregistris on raamatupidamise täisteenuse üks osa. Vajadusel abistame leppingute koostamisel, mis on aluseks kliendil oma partneritega ja töötajatega koostööks. Vastavalt vajadusele on raamatupidamise teenus kas igakuine, kvartaalne või aastaaruande vormis.

Ettevõtte osaline raamatupidamineOsalise raamatupidamise teenuse puhul lepitakse kliendiga kokku tööde jaotus ehk millises mahus ja mis viisil on algdokumendid eelnevalt töödeldud. Vastavalt vajadusele on raamatupidamise teenus kas igakuine, kvartaalne või aastaaruande vormis.

Ühekordne majandusaasta aruande koostamine on osalise raamatupidamise teenus, kus koostatakse ainult majandusaasta aruanne aruandeperioodi kassa-ja pangatehingute väljavõtete põhjal.

FIE kassapõhine täisraamatupidamineFIE kassapõhine raamatupidamisteenus on vastavalt soovile kas igakuine, kvartaalne või aastaaruande vormis teenus. Teenuse aluseks on kas FIE enda päevaraamat või väljavõte kassa- ja pangatehingutest.

Korteriühistu raamatupidamine Korteriühistu raamatupidamine peab olema tekkepõhine. Tekkepõhine raamatupidamisarvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Selle meetodi korral on tulud ja kulud tekkinud kohe kui majandustehing on sõlmitud ning asjaolu, et ei ole raha veel laekunud, ei puutu mitte kõige vähimatki asjasse. Nagu iga raamatupidamiskohustuslane nii ka korteriühistud peavad korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest. Vajalik on dokumenteerida kõiki oma majandustehinguid, kirjendada algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites, koostada ja esitada majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded raamatupidamise seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras.

Analoogselt äriettevõtetele pakume korteriühistutele raamatupidamist kas täisteenusena või osaliselt vastavalt kokkuleppele lähtudes kliendi vajadustest.

Kohalike omavalitsuste raamatupidaminePakume uudse võimalusena töötasude arvestuse teenust neile kohalikele omavalitsustele, kus kasutatakse PMen raamatupidamistarkvara. Küsi infot antud töölõigu teenuse osutamise kohta.

Kõigi teenuseliikide puhul on eeliseks algdokumentide ja/või pangaväljavõtete edastamine meile elektroonsel kujul.