Einlii OÜ - raamatupidamisteenused

Airbnb

majutusteenus

menyy

Aruandlus

Aruandlus Raamatupidajal on vaja koostada kahte tüüpi aruandeid - jooksvaid, igakuiseid aruanded ja möödunud majandusaasta kohta koostatav aruanne koos lisadega. Aruandeist otsivad infot mitmed huvigrupid (omanikud, riik), seega peavad need olema asjakohased, täpsed ja korrektsed.

Raamatupidamise aastaaruande eesmärk on õigesti ja õiglaselt kajastada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruanne koosneb järgmistest põhiaruannetest:

Maksu ja tolliaruanded Igakuiselt riigile koostatavaid aruandeid on vastavalt ettevõtte tegevusprofiilile mõneti erinevaid. Põhilised aruanded on tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon, käibedeklaratsioon, isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon, aktsiisideklaratsioon, pakendiaktsiisi deklaratsioon jne.

Töötamise register on töötamisega seotud infot koondav register, mida peab Maksu- ja Tolliamet. Töötamise registris sisalduvad andmed on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste (ravikindlustus, töötuskindlustushüvitis jne) määramisel. Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd pakkuvatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Tööd pakkuv isik (tööandja) on Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab tööd tegeva isiku (töötaja) ametikohale. Töötamise registris tuleb registreerida kõigi füüsiliste isikute töötamised, mille puhul tekib maksukohustus Eestis, ja seda olenemata lepingu vormist ning ajalisest kestvusest.

Töövõimetuslehtede andmete elektrooniline edastamine haigekassale on tööandjatele kohustuslik. Arst ei väljasta inimesele enam paberil töövõimetuslehte ning tööandja edastab töövõimetuslehe andmed haigekassale riigiportaali www.eesti.ee kaudu.

Statistika aruanded Riikliku statistika tegemiseks vajab Statistikaamet oluliselt rohkem andmeid, kui ettevõte  majandusaasta aruandega esitab. Seega kogub Statistikaamet teiste oluliste majandust ja ettevõtluskeskkonda iseloomustavate näitajate jaoks andmeid ikkagi statistiliste aruannetega.

Samuti tuleb andmed esitada Statistikaametile siis, kui äriregistrile esitatud majandusaasta andmestik ei ühti kalendriaastaga või kui statistikaaruande esitamise tähtaeg on varasem kui majandusaasta aruande oma.